فرآیند تولید

 


 

الف. استخراج و انبار كردن ( دپو ) مواد خام:

خاك رس مورد مصرف در این كارخانه از منابع روباز سطحی ( تپه های خاك ) به دست می آید. خاك توسط كامیون به محل دپو كه داخـل كارخـانه می باشـد آورده شده، در این مرحله جهت تركیب یكنواخت خاك از نظر فیزیكی و شیمیایی، خاكها درهم آمیخته می شوند و در نتیجه توده یكنواختی به دست می آید.

 

 

 

ب. آماده سازی مواد خام:

خاك رس از محل دپو به باكس فیدر( سیلو ) منتقل می شود تا در آنجا به اندازه های نسبتاً كوچكتری تقسیم شده و همچنین سنگهای موجود در آن جدا گردد. وظیفه اصلی باكس فیدر تنظیم میزان خاك تغذیه كننده پرس است. خاكها سپس در والس ها ( آسیابها ) به اندازه هـای مورد نظر ساییده می شوند.
 

ج. شكل دادن:

نخستین گام در فرآیند شكل دادن تهیه گل است كه در دو مخ لوط كـن صورت میگیرد. گل قبل از خروج از اكسترودر از دستگاه هواگیر ( وكیوم ) عبور داده می شود تا حبابهای هوای موجود در آن خارج گردد. این عمل موجب افزایش استحكام وهمچنین قابلیت كار كردن با گل نیز میگردد، سپس گل سفت با فشار از قالب عبور كرده و توده به هم پیوسته ای از گل با شكل و سطح مقطع سرقالب تشكیل میدهد، این توده به هم پیوسته سپس از زیر یك برش اتوماتیك عبور كرده، به اندازه های مورد نظر بریده میشود.

 

 

د. خشك كردن:

پس از شكل گرفتن، خشتهای خیس حدود ۲۰ % رطوبت دارند. این رطوبت در یكسری خشك كن های اتاقكی با دمای تقریبی ۸۰ درجه سانتیگـراد در مـدت زمان تقریبی ۲۴ساعت ( بسته به فصل سال ) خشك میشوند.

 

 

ه. پخت:

پختن مرحله بسیار مهمی در تولید آجر است. مدت زمان لازم برای این كار ۴۸ساعت می باشد. در شركت گرگان زمین از دو نوع كوره تونلی ( ساخت  Karl Walter   آلمان ) و هوفمـان جهت پخت استفـاده می شود . آجـرها در دمای حدود ۱۰۰۰درجه سانتیگـــــراد پخت میشوند.

 

 آجرهای پخته شده پس از سرد شدن جهت انتقال به محل مصرف، در كامـیونها بارگیری میشوند.